Menu
Beställarstöd

Beställarstöd

Vi hjälper dig från start till godkänd entreprenad och ser till att projekten blir effektivare och levereras med rätt kvalitet.

Strategisk projektutveckling
Vi följer dig hela vägen från idé till investeringsbeslut. Vi gör förstudier, kraschtestar projektidéer och ger dig nya perspektiv på ditt projekt. Våra specialister kan titta på alternativa lösningar och scenarier. Genom vår bredd kan vi hjälpa till med alla underlag som behövs för att effektivisera beslutsprocesserna fram till projektstart. Det innefattar riskanalyser utifrån byggbarhet, miljökonsekvenser, kostnader, tidplaner med mera.

Koll på arbetsmiljön – BAS-P
Många väljer att anlita en fristående BAS-P vid sidan av anlitad projektör. Som BAS-P samordnar vi alla initiativ när arbetsmiljöplanen tar form och våra förslag och analyser ligger sedan till grund för etableringen av den fysiska byggarbetsplatsen. Vi bedömer arbetsplatsen utifrån samtliga risker i Arbetsmiljölagen. Det kan gälla allt från att minimera risken för fallolyckor till att undvika skador till följd av passerande trafik.

Projekt- och byggledning
Vi tar totalansvaret att driva ett projekt, från byggstart till färdigt uppdrag. Våra uppdragsledare kan också fungera som stöd till dina egna projektledare. Vi ser till att arbetet genomförs utifrån övergripande inriktning med avseende på tid, kostnader, kvalitet, risk och eventuella krav på verksamhetsstyrning. Med det följer att vi styr och leder arbetet, tar fram styrdokument och planerar allt från bemanning och samordning av underleverantörer till arbetsmiljö och kvalitetsuppföljning.

Byggplatsuppföljning 
Som specialist inom byggplatsuppföljning granskar vi att entreprenörens olika handlingar är i linje med avtalade kontrakt. Och det innan första spadtaget är taget. Därefter följer vi arbetet genom hela byggskedet. Vi håller också ett öga på att entreprenören har tagit de prover och gjort de tester som krävs. För tilläggsarbeten kan vi ta fram beslutsunderlag och verifiera materialåtgång, tillkommande kostnader etc. I vår roll som oberoende part är vi dessutom med i alla besiktningar kopplade till ett projekt.

Projektutvärdering
Vi utvärderar att planläggningen genomförs på ett korrekt sätt, att förutsättningarna och definitioner följs fram till slutleverans. Det innebär att vi i de flesta fall arbetar sida vid sida med dig som beställare och i samarbete med befintliga arkitekter, konstruktörer och teknikkonsulter. Vi gör en genomlysning av uppdragen och ser till att alla beslutsunderlag håller måttet.

Av oss kan du få en ”second opinion” genom olika projektsteg. Det betalar sig ofta med råge eftersom ett infrastrukturprojekt i många fall handlar om investeringar i mångmiljonklassen, ibland miljarder. Vi kan också utvärdera, dokumentera och säkra själva genomförandefasen när en ny stadsdel byggs, en bro anläggs eller när en ny spår- eller järnväg tar fysisk form.

Entreprenadbesiktning
När det är dags att besikta ditt projekt kan vi vara rådgivare åt dig som beställare, i allt från teknikfrågor till entreprenadjuridik. I praktiken blir vi din ”sidekick” i relation till anlitad besiktningsperson och aktuell entreprenör. Du kan anlita oss vid ett enstaka tillfälle eller löpande under ett helt projekt. Vi hjälper dig i alla typer av utförande-, funktions- och totalentreprenader. Vi finns tillgängliga för förberedande möten, under besiktningen samt för avslutande möten då entreprenaden får sitt godkännande. Och vi fungerar inte bara som stöd vid slutbesiktningar utan kan även vara med vid förbesiktningar, garantibesiktningar och då det finns skäl för särskilda besiktningar. Dessutom verifierar vi tilläggsarbeten och ändringar.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss