Menu

Landskapsarkitektur

Med våra landskapsarkitekter får du ett team av innovativa kreatörer med fokus på god design och hållbara lösningar. Vi tar ansvar för att våra utformningsförslag är estetiskt relevanta för den aktuella platsen samt att de är genomförbara ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbart perspektiv.

Projekten sträcker sig från stora övergripande planer och program i tidiga skeden till detaljprojektering. Vi planerar och gestaltar städer, vägar, stadsrum, gator, parker, bostadsgårdar, lekplatser, stationsmiljöer, skolgårdar, hållplatser och mycket mer.

Utmanar gamla idéer

Vi har som vana att ifrågasätta och utmana invanda tankegångar. Tillsammans med dig som beställare formulerar vi ett gemensamt mål och tar fram utformningsförslag som grundar sig på en tydlig och stark idé. Hela tiden med avstamp utifrån en ständigt uppdaterad analys av samtida trender och utmaningar. Vi vill ligga i framkant. Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Gestaltningsprogram
 • Utformningsförslag
 • Förfrågningsunderlag
 • Stadsplaner
 • Strukturplaner
 • Förtätningsstudier
 • Växtförslag
 • Skuggdiagram
 • Kostnadskalkyler
 • Erfarenhetsbedömningar
 • Visionsbilder/ Illustrationer
 • 3d-Visualiseringar
 • Studieresor
 • Undervisning

Jobba hos oss

KONTAKT