Menu
Mark, vatten och geoteknik

Mark, vatten och geoteknik


Vi säkerhetsställer att ditt projekt får rätt förutsättningar och rätt teknik under marken.

Mark och VA-projektering

Vi utreder och projekterar när du ska exploatera ny mark eller förtäta redan exploaterad mark. Specifikt arbetar vi med spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar för pumpning och tryckstegring. Vi hjälper dig med:

 • Utredningar, dimensionering och detaljprojektering
 • Förfrågningsunderlag och åtgärdsplanering
 • Förorenadsspridning
 • Kvalitetsberäkningar
 • Driftoptimering

Dagvattenlösningar som håller

Det krävs rätt planering för att undvika översvämning och se till att kvalitén på vatten vi släpper ut i naturen är tillräckligt bra. Med verktyg som bland annat StormTac hjälper vi dig hitta rätt lösning som håller över tid. Vi hjälper dig med:

 • Översvämningssimulering/modellering
 • Flödes- och föroreningsberäkningar
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten
 • Utvärdera/granska dagsvattenåtgärder
 • Projektering av spill-, dag- och vattenledningar
 • Damminventering
 • 3D-projektering

Ledningssamordning

Vi strukturerar och planerar nya ledningsslag i exploateringsområden, undersöker nya lösningar och tar fram nya ledningssystem. Genom att ta på oss projektledarrollen är vi drivande och sammanhållande i projekten med samtliga ledningssystem. Vi hjälper dig med:

 • Utredning
 • Kontakt och beställarstöd för kommunikation med ledningsägare
 • Inventering av befintliga system
 • Omläggning och nyförläggning
 • Samordning mellan ledningssystem, konstruktioner med mera
 • Förfrågningsunderlag
 • Teknikstöd i genomförandet

Geotekniker med bredd och djup

Våra geotekniker har både bred och djup erfarenhet av projekt inom exploatering, grundläggning av byggnader, infrastruktur och ledningsarbeten. Vi samarbetar med flera fältgeotekniker med lång erfarenhet, som ofta är med som våra underkonsulter. Vi hjälper dig med:

 • Geotekniska utredningar och undersökningar
 • Undersökning och utredning av förorenad mark
 • Projektering och redovisning i tekniska beskrivningar, MUR, PM etc.
 • Rekommendationer för grundläggning
 • Släntstabilitetsutredningar
 • Geokonstruktioner
 • Riskutvärderingar
 • Omgivningspåverkan och skadepåverkan
 • Besiktningar och granskningsuppdrag
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss