Menu

Mark, vatten och geoteknik

Vi säkerhetsställer förutsättningar och tekniken under mark för komplexa teknikprojekt. Genom vår kompetens kan vi bidra till ett hållbart samhälle.

Mark och VA-projektering
Vi utreder och projekterar när du ska exploatera ny mark eller förtäta redan exploaterad mark. Specifikt arbetar vi med spill- och dagvattenledningar med tillhörande anläggningar för pumpning och tryckstegring. Vi hjälper dig med:

 • Ledningssamordning
 • Ledningsinventering
 • Utredningar inom mark/ VA
 • Dimensionering
 • Detaljprojektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Åtgärdsplanering
 • Förorenadsspridning
 • Kvalitetsberäkningar
 • Driftoptimering

Dagvatten
Vi planerar för att undvika översvämning och se till att kvalitén på vatten vi släpper ut i naturen är tillräckligt bra. Som verktyg använder vi bland annat StormTac. Vi hjälper dig med:

 • Översvämningssimulering/modellering
 • Flödes- och föroreningsberäkningar
 • Lokalt omhändertagande av dagvatten
 • Utvärderar/granskar dagsvattenåtgärder
 • Projektering av spill-, dag- och vattenledningar
 • Ledningssamordning
 • Damminventering
 • Ledningsinventering
 • 3D-projektering

Ledningssamordning
Vi strukturerar och planerar nya ledningsslag i exploateringsområden, undersöker nya lösningar och tar fram nya ledningssystem. Vi tar på oss projektledarrollen och driver samt håller ihop projekten med samtliga ledningssystem. Vi hjälper dig med:

 • Utredning
 • Kontakt med ledningsägare
 • Inventering av befintliga system
 • Omläggningar
 • Nyförläggning
 • Samordning mellan ledningssystem, konstruktioner mm.
 • Beställarstöd för kommunikation med ledningsägare
 • Framtagning av förfrågningsunderlag
 • Teknikstöd i genomförandeskede

Geoteknik
Våra geotekniker har både bred och djup erfarenhet av projekt inom exploatering, grundläggning av byggnader, infrastruktur och ledningsarbeten. Vi samarbetar med flera fältgeotekniker med lång erfarenhet, som ofta är med som våra underkonsulter. Vi hjälper dig med:

 • Geotekniska utredningar
 • Undersökningar/ utredning av förorenad mark
 • Projektering inklusive redovisning i tekniska beskrivningar, MUR, PM etc.
 • Rekommendationer grundläggning
 • Släntstabilitetsutredningar
 • Geokonstruktioner
 • Riskutvärderingar
 • Omgivningspåverkan
 • Skadepåverkan
 • Besiktningar
 • Granskningsuppdrag
 • Geotekniska undersökningar (fält- och laboratorium) tillsammans med underkonsulter

Jobba hos oss