Menu

Dagvatten

Atkins utreder frågeställningar inom yt- och dagvatten och hur vattenflöden beter sig inom olika avrinningsområden. Vi hjälper till att planera exploateringar så att planerad bebyggelse inte drabbas av översvämning och vi tar fram lösningar så att kvalitén på vatten vi släpper ut i naturen är inom ställda krav och riktlinjer.

Hos oss får du hjälp med flödes- och föroreningsberäkningar samt modellering. Vi inventerar för att ta fram de rätta förutsättningarna och därmed rätt underlag. Detta görs oavsett om det är stora projekt i städer spritt över hundratals hektar eller mindre tomter på några tusen kvadratmeter.

Kompetens spritt över jorden

Inom Atkins har vi stor kompetens inom dag- och ytvatten, vi arbetar tätt med våra kollegor från andra länder och tillsammans bildar vi en stor kunskapsbas från söder i Stockholm till koncernens huvudkontor i London. Som verktyg använder vi bland annat StormTac för föroreningsberäkningar etc.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Översvämningssimulering/modellering
  • Flödes- och föroreningsberäkningar
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten
  • Utvärderar/granskar dagsvattenåtgärder
  • Projektering av spill-, dag- och vattenledningar
  • Ledningssamordning
  • Damminventering
  • Ledningsinventering
  • 3D-projektering