Menu

Geoteknik

Som geotekniker står vi på stadig grund. Atkins har all den kompetens du behöver för att få klara besked om de geotekniska förutsättningarna– själva fundamentet för en lyckad grundläggning, schaktning eller fyllning.

Vi har geotekniker med både bred och djup erfarenhet av projekt inom exploatering, grundläggning av byggnader, infrastruktur och ledningsarbeten. Vi projekterar grund- och markförstärkningar, upprättar tekniska beskrivningar och ritningar, förfrågningsunderlag, mm för byggnader, vägar, ledningar samt schakt- och fyllningsarbeten.

Teamspirit och ett helhetsperspektiv

Våra geotekniker arbetar i ett tätt sammansvetsat team över våra kontorsgränser. Vi bemannar våra projekt efter erfarenhet och kompetens samt arbetar dagligen över våra kontorsgränser med teknikutbyte och granskningsförfarande.  Vi har ett gott samarbete med ett antal fältgeotekniker med lång erfarenhet som allt som oftast är våra underkonsulter. Inom våra åtaganden arbetar vi alltid med sammanvägningar av säkerhet, funktionalitet och ekonomi. På så sätt får våra kunder den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Geotekniska utredningar
 • Undersökningar/ utredning av förorenad mark
 • Projektering inkl redovisning i tekniska beskrivningar, MUR, PM etc
 • Rekommendationer grundläggning
 • Släntstabilitetsutredningar
 • Geokonstruktioner
 • Riskutvärderingar
 • Omgivningspåverkan
 • Skadepåverkan
 • Besiktningar
 • Granskningsuppdrag
 • Geotekniska undersökningar (fält- och laboratorium) tillsammans med underkonsulter