Menu

Mark- och VA-projektering

Vi utreder och projekterar marken där du står. Det gör vi oavsett om du ska exploatera ny mark eller förtäta redan exploaterad mark.

Specifikt arbetar vi med spill- och dagvattenledningar med  tillhörande anläggningar för pumpning och tryckstegring. Vi arbetar såväl i endiciplinära som i multidisciplinära projekt och kan leverera i projektets samtliga stadier.

Strategiska uppdrag

I och med klimatförändringarna blir det dessutom allt viktigare att ta höjd för ökade nederbördsmängder . Det här innebär att behovet av strategiska utredningar ökar stadigt. Oavsett om det handlar om att utreda konsekvenser av stigande vattennivåer, dimensionering av dagvattensystem etc.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

  • Ledningssamordning
  • Ledningsinventering
  • Utredningar inom mark/ VA
  • Dimensionering
  • Detaljprojektering
  • Förfrågningsunderlag
  • Åtgärdsplanering
  • Förorenadsspridning
  • Kvalitetsberäkningar
  • Driftoptimering