Menu

Trafikplanering

Efterfråga på hållbara transporter, förtätade städer och en befolkning som vill leva i en hälsosam miljö. Som trafikplanerare ger vi dig det stöd du behöver för att möta utmaningarna vi har framför oss!

Det handlar om att balansera miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, genom att ta fram effektiva lösningar för kollektivtrafik, cykelbanor, gångstråk och vägnät. Med insiktsfull trafikplanering ökar vi möjligheterna till mänskliga möten samtidigt som städerna kan bli säkrare och tryggare. För att kunna nå optimalt resultat arbetar vi tillsammans med våra samhällsplanerare, landskapsarkitekter och väg- och gatuprojektörer.

Trafik i alla skeden

Komplexiteten i frågeställningarna gör att vi ofta kommer tidigt in i projekten. Vi tar fram trafikprognoser, genomför trafiksimuleringar, gör stråkplanering och trafikanalyser samt utreder frågor som rör trafikalstring och färdmedelsfördelning.

Det här kan vi göra tillsammans med dig:

 • Åtgärdsvalsstudier
 • Trafikanalyser och trafiksimulering
 • Kapacitets- och framkomlighetsutredningar
 • Mobility Management
 • Fotgängaranalys (space syntax)
 • Parkeringsutredning
 • Förstudier/idéstudier
 • Kollektivtrafikutredningar
 • Bullerutredningar
 • Väg- och gatuutformning
 • Tillgänglighetsanalyser
 • Stråkstudier
 • Kostnadsbedömningar
 • Successiv kalkylering
 • Trafiksäkerhetsutredningar