Menu
Banner PIM 72 ppi

PIM – vårt senaste innovationsprojekt

Atkins genomför ytterligare ett innovationsprojekt!

Atkins har fått stöd från Naturvårdsverket för genomförande av projektet “PIM – Planning Information Modelling”. Stödet är beviljat enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling (s.k. stadsinnovationsförordningen). Syftet är att öka användning av spetsteknik och avancerade systemlösningar för att främja hållbar stadsutveckling på det miljömässiga, sociala och ekonomiska planet. Detta projekt är den senaste i raden av innovationsprojekt som Atkins fått förtroende att genomföra under de senaste åren, där vi även arbetat med bland annat projekten Digital plattform för återanvändning och Sege Park. Planning Information Modelling grundar sig delvis på en tidigare förstudie för innovationsupphandling av ett samhällsplaneringsverktyg, InnoSam (Innovativ Samhällsplanering), som Atkins arbetat med åt Uppsala kommun och Energimyndigheten.

Vår idé är en digital plattform för samhällsplanering som samlar ihop aktörerna i en och samma datormodell. Beslutsfattare, offentliga tjänstemän och konsulter ska genom plattformen kunna samverka kring kravställning, problembild och möjliga lösningar för att uppnå kvalitet i stadsutvecklingen. Ju fler aspekter som ingår i modellen – kollektivtrafik, naturvärden, exploateringsekonomi, VA-försörjning, buller, ekosystemtjänster, trygghetsaspekter o.s.v. – desto mer komplett blir processen och desto tydligare utmaningar och utbud av lämpliga åtgärder.

Innovationsprojektet ska utveckla en prototyp av en 3D-basmodell utifrån ett urval av temaområden, aspekter och indikatorer som är relevanta i samhällsplaneringen. Syftet är att visa styrkorna med ett parametriserat verktyg, likt byggbranschens BIM, men riktad till aktörerna i den stadsutvecklingsprocessen. Programmet ska i en interaktiv 3D-modell av staden i valfri skala kunna behandla indata och kunna generera utdata i form av tematiska rapporter, sammanställningar av nyckeltal samt konceptuella visualiseringar av stadsrum och miljöer. Trafikmängder, energibehov, grönytefaktorer, solstudier och många andra aspekter ska kunna beräknas i realtid, analyseras och exporteras för vidare tillämpningar.

Naturvårdsverket har i denna omgång beviljat stadsinnovationsstöd till 16 ansökningar bland de 109 inkomna. Atkins idé bedöms enligt beslutet vara en av de åtgärder som har högst innovationsgrad, störst möjlighet till genomförande och som främjar en hållbar utveckling enligt de ställda kriterierna.

Illustration PIM 300 ppi