Menu

Våra verktyg

Verktyg som ger dig koll

Hur ändras dagvattennivåerna vid en viss nederbörd? Hur påverkas halterna av växthusgaser av en ny trafiklösning? Med våra verktyg hittar vi smarta sätt att skapa nytt, på ett sätt som håller för framtiden.

Bim – digital information hela vägen

Med BIM skapas virtuella 3D-modeller av det som ska byggas – en bro, en väg, en järnväg och så vidare. Det gör att konstruktionen kan testas, utvärderas och integreras i en digital miljö innan något börjat byggas. Olika problem hittas och kan åtgärdas tidigt. Det blir lättare att beräkna kostnader och dessutom kan allmänheten få en bild av det som ska byggas. När projektet är klart finns dokumentationen strukturerad och visualiserad för framtida bruk, tills det är dags att underhålla, komplettera, riva eller bygga nytt.

Carbon Critical Design

I Carbon Critical Design finns både hårda och mjuka fakta om hur byggmaterial, metoder, energislag med mera påverkar CO2-belastningen. I verktyget finns också uppgifter om lagar och regler att ta hänsyn till. Med alla fakta på plats är det enkelt att analysera, utvärdera och beräkna aktuellt och kommande CO2-belastning kopplade till både nuvarande och planerade lösningar. Allt med syftet att identifiera och sänka CO2-belastningen.

Carbon Critical Masterplanning

Carbon Critical Masterplanning effektiviserar stadsplaneringen av hela kvarter, stadsdelar och större byggprojekt som järnvägar och vägar. Programmet passar bäst i tidiga skeden när nya översikts- och detaljplaner ska tas fram.

Verktyget bygger på CAD-teknik och gör det möjligt att visualisera hur geografiska parametrar, landutnyttjande, energifrågor, byggstorlek, trafiklösningar med mera påverkar CO2-utfallet. Olika förslag kan jämföras med varandra och utvärderas utifrån klimatpåverkan.

StormTac

Ökad urbanisering, klimatförändring och allt tätare bebyggelse sätter press på dagvattensystemen och i slutändan våra sjöar och hav. Med StormTac jämförs data om markanvändning, area, nederbörd, trafikintensitet et cetera, med schablonvärden för markens egenskaper och föroreningshalter. På så sätt kan vi hitta rätt åtgärder för att styra, utjämna och rena flöde, så att dagvattnet tas omhand innan det hamnar i våra vattendrag, sjöar och hav.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta oss