Menu

StormTac

Ökad urbanisering, klimatförändring och en allt tätare bebyggelse sätter press på dagvattensystemen och i slutändan våra sjöar och hav. Inom Atkins har vi sedan länge använt oss av StormTac – ett verktyg för att beräkna, simulera, planera och dimensionera olika åtgärder för såväl vattenmängder som de föroreningar de för med sig under skilda markbetingelser.

StormTac bygger på en stor och ständigt växande samling empirisk data över flöden och föroreningshalter för olika typer av markanvändning. En parkeringsplats har andra egenskaper jämfört med en gräsbelagd idrottsplats. Gatorna i ett villaområde har sin karaktär när det gäller avrinning och en grusplan kan tillföra mer föroreningar än en betongyta. Genom att mata in data om allt från markanvändning, area, nederbörd, trafikintensitet etc. och ställa dem mot olika schablonvärden vad gäller markens egenskaper och föroreningshalter är det möjligt att dimensionera olika åtgärder för att styra, utjämna och rena flöden under olika markbetingelser.

Erfarenhet ger smartare lösningar

Den här typen av beräkningar kommer väl till pass när mark ska exploateras, när andelen hårdgjorda ytor ökar och flöden måste ledas rätt, utjämnas, strypas och renas. Ja, allt inom det område vi inom branschen kallar för LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Och det innan vattnet transporteras vidare i ledningar, diken eller finner andra vägar ut i våra vattendrag, sjöar och hav.

Inom Atkins har vi lång erfarenhet av att arbeta med StormTac vilket gör att vi har den kompetens som krävs för att skapa komplexa modeller och system i syfte att skapa smartare och mer effektiva åtgärder.

StormTac