Atkins Sverige AB (Atkins) levererar via det fristående koncernbolaget Rail & Transit Verification Denmark ApS (RTV-DK) ett flertal tjänster som oberoende tredjepartsgranskare inom säkerhet och driftkompatibilitet. För den svenska marknaden erbjuder vi personal inom den svenska organisationen med lokal kunskap om den svenska järnvägsmarknaden som kontakt mot kund.

Dessa tjänster innefattar:

  • Oberoende bedömningsorgan för säkerhet enligt CSM-RA (Assessment Body, AsBo) för samtliga delsystem inom järnväg samt organisatoriska och driftsmässiga ändringar.
  • Anmält organ (Notified Body, NoBo) för certifiering av produkter och delsystem för samtliga teknikområden/TSD för järnväg.
  • Utsett organ (Designated Body, DeBo) för certifiering av samtliga delsystem inom rullande materiel för järnväg.
  • Oberoende säkerhetsgranskare (Independent Safety Assessor, ISA) för CENELEC/RAMS såväl som andra oberoende granskningsroller.

Internationellt samarbete och marknadsledande kompetens

Då både Atkins och RTV-DK är en del av den globala koncernen SCN-Lavalin Group sker ett samarbete på den europeiska marknaden där resurser med expertkompetens från Sverige, Danmark, Storbritannien och Norge samverkar över landsgränserna för att leverera högkvalitativa granskningstjänster. En mer detaljerad beskrivning av de levererade tjänsterna följer nedan.

 

Oberoende bedömningsorgan enligt CSM-RA (Assessment Body, AsBo)

Rollen som AsBo enligt CSM-RA förordningen [(EU) 402/2013] syftar till att göra en oberoende bedömning av hur CSM-RA implementeras för riskbedömningsprocessen av den sökande för väsentliga ändringar med säkerhetspåverkan inom det europeiska järnvägssystemet.

Rollen som AsBo kan baseras på en ackreditering mot EN ISO/IEC 17020:2012 där oberoende och opartiskhet är kravställt som en del av ackrediteringen. RTV-DK är ackrediterat för att verka som AsBo för samtliga delsystem inom järnvägssystemet (både rullande materiel och infrastruktur) samt organisatoriska och driftmässiga ändringar.
Atkins bedriver genom RTV-DK flertalet granskningsuppdrag mot järnvägsföretag/operatörer, fordonstillverkare, delsystemsleverantörer med en ledande ställning inom ETCS/ERTMS och infrastrukturförvaltare på den svenska och internationella marknaden.

 

Anmält organ (Notified Body, NoBo)

Rollen som NoBo syftar till att genomföra ett EG-kontrollförfarande för delsystem och produkter ämnade för järnvägsmarknaden med målet att dessa ska kunna certifieras och därefter kunna marknadsföras inom EU. RTV-DK är ackrediterat enligt EN ISO/IEC 17065:2012 och anmält i enlighet med driftskompatibilitetsdirektivet [(EU) 2016/797] för att granska tillämpningen av Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD, engelska TSI) för samtliga delsystem och driftskompatibilitetskomponenter (DKK, engelska IC).

Atkins bedriver genom RTV-DK flertalet granskningsuppdrag som NoBo på den svenska och internationella marknaden med en särskilt stark position inom fordonsmonterad ETCS och markbaserade delar inom ERTMS.
Hur det faktiska granskningsförfarandet genomförs beror på vilken modul för granskning som den sökande väljer att tillämpa, tillåtna moduler för olika områden listas i respektive TSD.

 

Utsett organ (Designated Body, DeBo)

Rollen som DeBo är snarlik den för NoBo men i stället för att granska driftkompatibilitet i enlighet med TSD är DeBo:s roll att granska mot nationella regelverk. Syftet är dock detsamma, att för delsystem och komponenter som uppfyller de nationella kraven kunna utfärda ett certifikat för produkten och därmed stötta kunden i ansökan om myndighetsgodkännande.

Rollen som DeBo utfärdas enskilt för varje nation. Sedan slutet av sommaren 2022 är RTV-DK DeBo i Irland, godkända av CRR för både fasta installationer och rullande materiel. Som första aktör på den svenska marknaden godkändes RTV-DK även som DeBo i Sverige av Transportstyrelsen under hösten 2022 för rullande materiel (i Sverige som många andra nordiska länder finns inte DeBo för fasta installationer). Vi är därför stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett bredare och ännu mer sammanhängande utbud av certifieringstjänster inom järnvägssektorn.

Som ett steg i arbetet med att ständigt fortsätta att bredda dessa tjänster har RTV-DK även två pågående processer mad ansökan om att bli godkänt som DeBo i Danmark och Norge för rullande materiel.

 

Oberoende säkerhetsgranskare (Independent Safety Assessor, ISA)

Begreppet ISA är något lösare definierat än till exempel AsBo, NoBo och DeBo. Det används ofta för att beskriva rollen som ISA definierad av CENELECs säkerhetsrelaterade standarder EN 50126, EN 50128 och EN 50129 men kan även beskriva en oberoende säkerhetsgranskare i största allmänhet.

Många organisationer på den svenska marknaden har egna definitioner av ISA i sina säkerhetsstyrningssystem för att granska tillämpningen av de egna säkerhetskraven. I grund och botten är dock ISA en oberoende part som granskar tillämpningen av en säkerhetsrelaterad process, oftast för strukturerad riskbedömning.

Atkins kan erbjuda tjänster både som formell CENELEC-ISA men har även tillgång till personal med en bred erfarenhet av att verka som ISA i andra meningar. Det finns för närvarande inga krav på ackreditering för att verka som ISA men grunden för de granskningar som Atkins utför som ISA är detsamma som det ackrediterade ledningssystem och processer som tillämpas för granskning som AsBo och NoBo.

Bevis för ackrediteringar och anmälan

Kontakta oss

Björn Christensen

+46 (0)10 168 12 24

+46 (0)73 633 92 24