Atkins har vunnit bygghandlingsprojekteringen för dubbelspårsutbyggnad på Godsstråket genom Bergslagen, delen ”Genom Hallsberg”. Under de närmaste åren kommer vi att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar, genomföra byggplatsuppföljning samt ta fram förvaltningsdata. Våren 2016 ska projekteringen vara klar. Det nya dubbelspåret beräknas att vara trafikerbart 2019.

Bakgrund

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra trafikerade järnvägslinjer. Banan domineras av godstrafik men även persontrafik förekommer. På grund av nuvarande kapacitetsbrist på stråket leds tåg om via andra banor. Mot bakgrund av detta har Trafikverket successivt sedan 1990-talet byggt ut till dubbelspår på olika sträckor mellan Hallsberg och Mjölby. Mellan Degerön och Mjölby är det dubbelspår i dag och på sträckan mellan Hallsberg och Degerön pågår för närvarande planering för dubbelspår. Detta projekt syftar till att upprätta en dubbelspårsfunktion för Godsstråket genom Bergslagen på delen genom Hallsberg.

Uppdraget

Projekt ”Genom Hallsberg” innebär att ett nytt spår anläggs för Godsstråket mellan befintligt spår 105 och Västra stambanan, på en sträcka av ca 4 km. Anläggandet av det nya spåret medför att en ca 1,5 km lång sträcka av Västra stambanan behöver flyttas i sidled, något utanför befintlig järnvägsmark, i enlighet med framtagen järnvägsplan. Andra åtgärder är anläggande av nya teknikbyggnader, servicevägar, stödmurar och en ny järnvägsbro för Godsstråkets blivande dubbelspår. Projektet omfattar även bullerskyddsåtgärder i form av skärm och vall samt fastighetsnära åtgärder. På en kortare sträcka rätas en kommunal allmän väg ut och en gångväg anläggs till driftledningscentralen. Längs med rangerbangårdens norra sida byggs en överlämningsbangård till kombiterminalen.

Atkins har tidigare tagit fram förstudie, järnvägsplan och systemhandling för detta projekt och har därefter vunnit den offentliga upphandlingen av bygghandlingsprojekteringen. Atkins är stolta över att ha fått Trafikverkets fortsatta förtroende.

Dubbelsparsutbyggnad genom Hallsberg bild 2 sida - Copy

Dubbelsparsutbyggnad genom Hallsbergbild 1 sida - Copy