Category:

Ringhals AB hade beslutat om ett nytt fartyg för bränsletransporter till och från kärnkraftverket och då det nya fartyget var med djupgående än det tidigare var det nödvändigt att underhållsmuddra innan vintern 2013.

Uppdraget var därför mycket tidspressat, samtidigt som olika intressen stod mot varandra, beträffande lämpliga lägen för den nya deponin. Det var av yttersta vikt att det inte fick bli förseningar i undersöknings- eller beslutsprocessen. Det pedagogiska upplägget underlättade för beslutsfattare och sakägare att verkligen förstå vad det skulle innebära med avseende på miljöeffekter och fiskemöjligheter.

Atkins agerade projektledare för ansökan, lokaliseringsutredning, miljöeffektbedömning med samtliga miljö- och tekniska undersökningar. Tack vare ett vi hade mycket god kommunikation med alla inblandade parter, kunde undersökningar forceras och olika intressenter jämkas samman. Ringhals AB fick tillstånd att muddra och deponera färdigt redan i början av hösten 2013.

Atkins fick uppdraget tack vare bred kompetens och bra möjligheter till samarbete med andra experter på marknaden. Vår viktigaste lärdom i projektet är att nära samarbete och kommunikation med kunden är av största vikt. Dessutom vinner man tid på att vara mycket tydlig och pedagogisk i framställan av projektet och att respektera alla sakägare på vars och ens villkor.

Havsbaserad mudderdeponi ringhals bild sida - Copy