Category:

Bakgrunden till uppdraget var att det i Stockholms läns landstings miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016, finns ett mål avseende resurseffektivisering.

Miljöutmaningens formulering var ”2016 ska landstingets nyinköp av några utvalda produktgrupper ha minskat betydligt jämfört med 2011. Under programperioden genomförs projekt inom SLL med syfte att öka återanvändningen av vissa utvalda produkter.” En av de produktgrupper som målet omfattade är bygg- och anläggningsmaterial.

Uppdraget har omfattat att kartlägga nuläget avseende arbetet med återanvändning inom bygg- och anläggningsarbeten som drivs av Trafikförvaltningen, utreda vilken potential som finns för ökad återanvändning samt ge förslag på åtgärder och möjligt arbetssätt för att kunna ta vara på potentialen och öka återanvändningsgraden. Resultatet blev en utredning som visade på nuläget avseende återanvändningen inom bygg och anläggning inom Trafikförvaltningen, svårigheter, goda exempel, på vilket sätt återanvändningen skulle kunna öka.

Kartlaggning av ateranvandning av material bild sida.copy