Category:

Uppdraget innebär att genomföra, dokumentera och utvärdera plockanalyser på hushållsavfallet från villor och flerfamiljshus i 15 st kommuner i Västerbottens län. Atkins har även utfört plockanalys av grovavfall från en återvinningscentral i Umeå.

Syftet med plockanalysen är att få ett mått på vad hushållen slänger i sitt kärl för hushållsavfall samt att se om kommunerna uppnår sina mål i respektive avfallsplan. Dessutom kan plockanalysen användas i jämförelse mellan kommuner och vad deras kunder slänger i sina kärl för hushållsavfall. Resultatet kan därefter nyttjas för att förbättra insamlingen och renheten i hushållsavfallet. Om plockanalyser görs regelbundet kan uppföljning göras och i detta fall var syftet därför också att jämföra resultat från 2013 med resultat från plockanalysen 2009. Atkins har tidigare utfört plockanalys av brännbart avfall från vårdenheter inom Stockholms läns landsting.