I Region Skånes utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016 har regionen formulerat utvecklingsstrategi för Skåne. En av utmaningarna som regionen står inför är tillgängligheten och den regionala balansen. Därför har Trafikverket, berörda kommuner och trafikhuvudmän velat få en bild av förutsättningarna och möjligheterna att utveckla järnvägsförbindelsen mellan Malmö och Simrishamn. Sträckan har varit föremål för ett flertal utredningar och studier under årens lopp.

Atkins fick i uppdrag att arbeta fram en förstudie för att ge en tydlig övergripande bild av hur förutsättningarna är att bygga en ny järnvägsförbindelse mellan Dalby och Tomelilla (44 km) samt vilka åtgärder som krävs på den befintliga banan mellan Tomelilla och Simrishamn (27 km). Ett övergripande mål var att restiden längs sträckan ska förkortas till ca 1 timme.

I uppdraget ingick bland annat:
• analys enligt fyrstegsprincipen
• alternativgenerering
• fördjupad analys av stationslägen
• teknikförstudie, trafikering – kapacitet
• samhällsekonomisk bedömning