Allt vi gör har en miljöeffekt, hur vi planerar och bygger vårt samhälle, vad vi konsumerar, hur vi transporterar oss och vilka resurser vi tar i anspråk, både lokalt och globalt. Det gäller att göra rätt från början för att optimera arbetet med klimat, miljö och hälsa.
Vi utför miljökonsekvensbeskrivningar och riskanalyser i samband med planering och projektering i allt från stora järnvägsprojekt till mindre ombyggnationer i stadskärnor. Genom vårt tvärvetenskapliga arbetssätt väver vi in miljöhänsynen i allt vi gör. För oss går teknik och miljöhänsyn hand i hand.

Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Vi utreder aktuella miljöförhållanden, beskriver konsekvenser och föreslår åtgärder. Vi hjälper till med allt från naturvärden och förorenad markmiljö till konsekvensbedömning för kulturmiljö.

Avfallshantering och optimering

Genom att ta vara på material och energiinnehåll på bästa sätt kan vi hjälper till att maximera värdet och minimera problemen. Vår erfarenhet av kvalitetsarbete kommer väl till pass när entreprenader ska följas upp och revideras. Hälso- och arbetsmiljöfrågor ligger dessutom högt på vår agenda.

Geoteknik med bredd och djup

Våra geotekniker har både bred och djup erfarenhet av projekt inom exploatering, grundläggning av byggnader, infrastruktur och ledningsarbeten .

Vi genomför med bland annat:

 • Geotekniska utredningar och undersökningar
 • Undersökning och utredning av förorenad mark
 • Projektering och redovisning i tekniska beskrivningar, MUR, PM etc.
 • Rekommendationer för grundläggning
 • Släntstabilitetsutredningar
 • Geokonstruktioner
 • Riskutvärderingar
 • Omgivningspåverkan och skadepåverkan
 • Besiktningar och granskningsuppdrag
 • Avfallsplaner
 • Utredningar från fastighetsnivå till nationell nivå
 • Strategiska utredningar
 • Avfallstaxor
 • Enkätundersökning
 • Plockanalys
 • Entreprenad uppföljning/upphandling
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för vägplan, järnvägsplan, detaljplan och översiktsplan
 • Tillståndsansökan och MKB för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och för skyddade natur- och vattenområden

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240