Category:

På uppdrag av Trafikverket deltar vi på Atkins i två projekt där dagens vägskyddsanläggningar ersätts av ALEX-vägskyddssystem (Automatic Level Crossing). Det är en ny teknik som syftar till att modernisera, minska miljöpåverkan och stärka säkerheten vid plankorsningar. ALEX-tekniken hanteras i ett nationellt utbytesprogram för vägskyddsanläggningar som kallas NUVA inom Trafikverket. Projektet består av omkring 6 500 plankorsningar i Sverige och vi på Atkins är stolta över att vara en del av projektet genom projektering av NUVA-0014. Didrik Folke är teknikansvarig Signal på Atkins och i den här artikeln berättar han som ledande projektör för signalarbetet mer om projektet.

NUVA-0014 Stångådalsbanan Öst avser projektering av fem stycken ALEX-anläggningar och Atkins blev en del av NUVA-projektet under oktober 2022. ALEX är en ny datoriserad standard för vägskydd som inför nya tekniska funktioner och som på sikt kommer underlätta underhåll och öka säkerheten.

– Projektet omfattar många av våra teknikområden, såsom bana, el, signal, tele, kontaktledning, lågspänning, markprojektörer, datasamordning, kanalisation, vägkonstruktörer och miljö. När vi demonterar gamla inläggningar och utför nytt arbete gör vi det på ett så miljösmart sätt som möjligt. Vi återvinner det som går och gör så lite miljöpåverkan som möjligt och där kommer vår miljöavdelning in i bilden. Medarbetarna från våra olika teknikområden jobbar i ett nära samarbete för att kunna leverera ett så genomarbetat förslag som möjligt, inleder Didrik.

Fördelar med ALEX-teknik

Den viktigaste anledningen till att projektet genomförs är för att modernisera befintliga anläggningar, och ge oskyddade plankorsningar ett nytt och driftsäkert skydd. I jämförelse med tidigare teknik har ALEX-vägskydd ett förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder (så kallade bomkjolar) och anläggningen är både enklare att underhålla och mer driftsäker. De har även små kryssmärken avsedda för gång- och cykelvägar samt felindikering (till exempel vid trasig signal eller bom). Det och många fler positiva aspekter som ersätter nuvarande teknik.

– Befintliga funktioner som omger dagens befintliga vägskydd kan vara av icke-standard eller byggda på ett gammalt sätt. Det innebär att vi måste översätta det till hur man gör med den moderna ALEX-tekniken. Vissa lösningar kan återanvändas, medan andra behöver omarbetas. Vi har levererat ALEX-lösningar som ska implementeras under sommaren och hösten 2023 – först då får vi se det faktiska resultatet, berättar Didrik.

Framtidssatsning med ALEX-vägskydd

– Det är en tydlig skillnad på gamla plankorsningar och de nya ALEX-plankorsningarna, det är häftigt att kunna peka ut skillnaden. Det ger en verklighetsförankring! Jag genomförde mitt första ALEX-projekt i början av 2022 och jag tycker att tekniken är både rolig och intressant eftersom det är ett nytt område. I det här fallet har vi projekterat något som är synligt för allmänheten och det känns extra spännande. Trafikverket genomför en investering för framtiden, avslutar Didrik.