Spårvägen Lund tilldelades Trafikverkets arkitekturpris 2021 och vi på Atkins kan stolt berätta att vi har varit en del av projektet – från kantsten till spårvagnar. På uppdrag av Lunds kommun och Region Skåne/Skånetrafiken har två av våra avdelningar varit betydande beståndsdelar i ett framgångsrikt projekt för kommunen. Atkins har tillsammans med Lunds kommun tagit fram dokumentet ”Riktlinjer för Gestaltning, Spårväg Lunds C-ESS”. Våra medarbetare Fredrik Karlsson och Jan Scholtz berättar om arbetet och resultatet. Fredrik är landskapsarkitekt och ansvarade för projektet Riktlinjer för gestaltning, medan Jan var delprojektledare avseende leverans av spårvagnar.

Resenärerna får en färd genom ett historiskt stadslandskap, förbi ledande forskning till en ny stadsdel och framtiden. Lunds kommun har medverkat avseende gestaltning och utformning av gaturummet, inklusive spårvägsinfrastrukturen, och Skånetrafiken har ansvarat för väderskydd, fordon och depå. Båda delar i nära samarbete med oss på Atkins.

– Vårt arbete bestod i att föra samman expertis från samtliga inblandade aktörer till en helhet som skulle fungera utifrån sträckan; från en gammal stadskärna till landsbygden där spårvagnsdepån ligger. Inledningsvis bjöd vi in kommunens olika förvaltningar till en workshop för att sätta upp tydliga mål med projektet. Resultatet blev en spårväg som tillför något till gaturummet och har flera hållbarhetsaspekter, såsom att ta hand om dagvatten, minska föroreningar och minimera buller, berättar Fredrik.

Clara Lundqvist, Landskapsarkitekt Enhetschef Park på Lunds kommun, instämmer och berättar om vikten av det inledande arbetet.

– Det var ett omfattande projekt som pågick under lång tid – tankarna på en spårväg började tidigt 90-tal och redan då påbörjades arbetet med att förbereda för trafikering med kollektivtrafik. Trafiksäkerhet, funktionalitet och estetik var grundbultarna för att landa i projektet. Vi inledde med ett gediget förarbete där Atkins inte minst var en bidragande faktor till att visualisera slutresultatet. Vi har följt riktlinjerna för gestaltning genom hela projektet och det har varit ett viktigt dokument att falla tillbaka på. Fredrik och teamet på Atkins har gjort ett fantastiskt jobb och vi har haft en bra dialog längs hela projektet, berättar Clara.

En unik nyetablering av spårväg

Lund är den första staden i Sverige att nyetablera en spårväg i modern tid. De nya spårvagnarna är en del i utvecklingen av Lund. Inspirationen hämtades från moderna spårvägar i Europa, bland annat i Frankrike och Norge, med fokus på spårväg på egen bana av gräs.

– Det är första gången på över 100 år som det etableras en ny spårväg i en stad i Sverige. I takt med utvecklingen av Lund med två världsunika forskningsanläggningar såg kommunen att en spårväg kunde höja värdet ytterligare. En spårväg är betydelsefull för utvecklingen av staden. Det är roligt och unikt från Atkins sida att vi har varit delaktiga från första skedet ur två perspektiv. Vi satte grunden och tonen från gatan samtidigt som vi säkerställde leveransen av spårvagnarna som bidrar till en bekväm och trevlig reseupplevelse, berättar Fredrik.

Spårvägen influerar andra städer

– Vår avdelnings uppdrag har bestått i att säkerställa leveransen av spårvagnar genom att närvara vid produktionen, tester och provkörningar. Vi har även säkerställt att kundens tekniska kontraktskrav mot leverantören hanterats på avtalat sätt, med djupgående tekniska diskussioner. Uppdraget syftade till att på bästa sätt anpassa fordonen till förutsättningarna i Lund och att ge resenärerna en så positiv reseupplevelse som möjligt. Det är väldigt tillfredsställande att få arbeta med en produkt som påverkar människors vardag i en positiv riktning, berättar Jan.

– Vi har fått arbeta med ett hållbart transportmedel som andas framtid och möjlighet för utveckling och stabilitet för Lunds kommun. Det känns helt rätt att vi har fått bidragit till hur man kan resa dit. Med spårvägen i Lund har man satt en annan standard för hur spårväg kan se ut i Sverige. Resultatet kommer bestå en lång tid och har redan influerat andra städer att ta efter, instämmer Fredrik.

– Vi är flera som med stort engagemang har varit med från gestaltning till färdigt resultat, vi på kommunen är stolta och glada över att satsningen har uppmärksammats!, avslutar Clara.

Trafikverkets arkitekturpris 2021

Juryns motivering lyder:

”Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger spårvägen förutsättningar att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna.”