Category:

Varför Skyfallsanalys?

Det sker en stor andel nybyggnation samtidigt som samhället under de senaste åren drabbats av flera lokala skyfall. Risken för översvämningar till följd av skyfall har ökat och kommer att öka i takt med rådande klimatförändringar. Med tanke på topografin, vikten av utformning samt konsekvens av klimatförändringen, ser vi att skyfallsanalys kommer bli ett viktigt moment att få med sig tidigt i utredningen. Detta för att säkerställa skyfallsavledning genom planområdet och för att säkra upp den föreslagna designutformningen.

Varje år inträffar ett antal regn med större regnvolym eller regnintensitet än vad infrastrukturer har dimensionerats och utformats för. Detta kan orsaka översvämningar som innebär konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst orsaka stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer.

Gällande planering av ny bebyggelse rekommenderar bl.a. Svenskt Vatten, länsstyrelserna i Västra Götaland och Stockholms län att risken för översvämning från ett minst 100-årsregn bedöms i detaljplanen och att en ny bebyggelse planeras så att det inte tar skada eller orsakar skada; det rekommenderas också att samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och funktionen kan upprätthållas vid en översvämning. Dock är rekommendationerna framtagna för att tillämpas vid planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) men kan också användas som stöd vid planering enligt annan lagstiftning så som väglagen eller lagen om byggande av järnväg.

Klimatförändring och anpassning

 

Ett varmare klimat förväntas i framtiden där risken för skyfall ökar följaktligen enligt SMHI:s forskning. Då klimatet förändras behöver också samhällsplaneringen ses över. Planeringen av städer och infrastrukturer behöver anpassas till nya förutsättningarna då stora mängder vatten under kort tid kan leda till översvämningar som ökar risken för ras och skred.

Behov av klimatanpassning och hantering av skyfall identifieras och synliggör potentiella problem genom riskbedömningar, utredningar och skyfallskarteringar. Detta för att påvisa översvämningsrisk för planerad exploatering i ett framtidsklimat som kan åtgärdas om så behövs.

 

Syfte med skyfalls- och översvämningsutredning

Skyfallsutredning behövs för att Länsstyrelsen ska godkänna detaljplanen med hänsyn till avledning av ytvatten vid extrem nederbörd, enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns senaste krav, juni 2018.

Länsstyrelsen i Västra Götalands och Stockholms län har tagit fram faktabladet Fakta 2018:5, Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering där de bl.a. beskriver hur risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Länsstyrelsen rekommenderar bl.a. att:

  • Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
  • Risken för översvämning från ett 100-årsregn ska bedömas i detaljplanen och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas.
  • Samhällsviktig verksamhet ska ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en översvämning.
  • Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid behov säkerställas.

Syftet med skyfallskartering är att studera konsekvensen för detaljplaneområden vid belastning med ett 100-årsregn. Resultatet från analys och modellberäkningarna används för att studera påverkan på utbredning av vattennivå och fastställa skyfallsstråk inom planområden.

Vad är analysmetoder och resultaten?

För att bedöma översvämningsrisker undersöks ytavrinning och översvämningsytor. En översiktlig skyfallsanalys utförs för att redovisa befintlig och framtida situationer avseende avrinningsstråk, instängda områden, lågpunkter samt risk för översvämning. Analysen ligger även som grund för en konsekvensbedömning för planens genomförande, både inom och nedströms samt före och efter exploatering.

Karteringen utförs preliminär med SCALGO Live som är en plattform vilket används för analysering av ytavrinning samt översvämningsrisk. Programmet använder höjddata med 1x1m upplösning från Lantmäteriet.

När en översvämningskartering och konsekvensanalys tas fram finns många olika faktorer att förhålla sig till. Områdets lokala förutsättningar är viktiga och utredningens omfattning kan variera mycket beroende på det aktuella områdets karaktär. För att ta hänsyn till flesta av dem hydrologiska faktorer, rekommenderas att en dynamikmodellering genomförs där mer detaljer kan bedömas och analyseras. För denna använder vi programvara MIKE FLOOD för att simulera avrinningen på yta, Mike Urban för att beräkna hydrauliksituationen i ledningsnätet och även koppling av dem två som kan visa interaktioner mellan yta och ledningsnätet.

Resultat av skyfallsutredningar levereras som färdiga kartor (PDF/GIS format) som visar avrinningsvägar, lågpunkter, flödesriktningar, översimnings omfattning och djup, flödeshastighet, vatten- och trycknivå i ledningsnäten, etc. Analyserna kan hjälpa till att identifiera riskområden samt förslag till åtgärder om så behövs.

 

Skriven av Shahab Moghadas, skyfallsexpert

 

Vill du veta mer? Kontakta: Johan Peetz, johan.peetz@atkinsglobal.com eller Kjell Norberg, kjell.norberg@atkinsglobal.com