Category:

Under hösten kommer medarbetare från Atkins Sverige och Atkins UK att synas på International Water Associations (IWA) 17:e konferens med temat Diffuse Pollution and Eutrophication. Konferensen går av stapeln i mitten av september i Berlin i Tyskland.

IWA är en global organisation för yrkesverksamma personer inom vatten. Organisationen finns representerad i över 130 länder. Fokus för IWAs 17:e konferens är att belysa olika perspektiv på forskning av diffusa föroreningar i akvatiska system. Syftet är att sprida kunskap över både vetenskapliga och administrativa gränser.

Under konferensen i september kommer Atkins medarbetare att vara med och presentera resultatet av artikeln Modelling diffuse pollution – a comparison and evaluation of different tools. Från Sverige kommer Johanna Lind från Stockholmskontoret att presentera artikeln. Artikeln kommer, förutom att presenteras under konferensen i Berlin, även att publiceras i Water Science & Technology Journal.

Artikeln jämför olika modelleringsverktyg för dagvatten både med avseende på flöden och på föroreningar. Dagvatten är regn-, smält- och spolvatten som tillfälligt avrinner på markytan. I städer med mycket hårdgjorda ytor kan stora mängder dagvatten bildas och om avledandet är otillräckligt kan det leda till översvämningar. Dagvatten innehåller föroreningar som näringsämnen, tungmetaller och oljor som det får med sig från ytorna de avrinner på. Det finns därmed ett behov av att kunna undersöka och beräkna dagvattens kvantitet och kvalitet med hjälp av modelleringsverktyg. I artikeln jämförs verktygen StormTac, Infoworks CS, SuDS Studio och MUSIC.

För att läsa mer om konferensen, se även http://www.dipcon2015.org/