Category:

Atkins utför på uppdrag av Mölndals stad en trafikutredning för detaljplan Tingshuset 13. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling inom fastigheten Tingshuset 13 från industriverksamhet till ett kluster för internationell forskning inom Life Science. Projektet är starkt knutet till AstraZeneca och övriga hälso- och läkemedelsföretag i nära anslutning till planområdet.

Grundkarta

Detaljplanen möjliggör en exploatering av 100 000 kvm fördelat på kontor, centrumändamål, hotell och bostäder. Planen medger en hög täthet och utformningen med mötesplatser och gemensamma rum har som syfte att skapa innovativa miljöer för arbete, forskning och utveckling. Bostäderna inom området är i första hand tänkta som arbetarbostäder och studentlägenheter.

I projektet finns en hög ambition kring hållbarhet där bland annat resor till och från området i stor utsträckning förväntas ske med hållbara färdmedel och där tillkommande biltrafik begränsas. Ambitionen ligger i linje med Mölndals stads vision 2022 där en av målsättningarna är att minst 50 % av medborgarnas resor ska göras med hållbara färdmedel till år 2022.

Syftet med trafikutredningen är att analysera hur tillgängligheten till det nya kvarteret Tingshuset ska lösas, vilka åtgärder i trafiksystemet som kommer att krävas och vilka konsekvenser dessa får om de genomförs. Förslagen ska utgå från en ambition att öka förutsättningarna för hållbart resande till Tingshuset. Uppdraget är att analysera och föreslå åtgärder i infrastrukturen för gång, cykel, kollektivtrafik och bil samt förslag på förbättrat trafikutbud inom kollektivtrafiken. Övriga åtgärder för att gynna hållbara färdsätt – såsom frågor kring parkering och så kallad Mobility Management – tas fram av parallellt av exploatören i en separat mobilitetsplan. 

En nulägesanalys av tillgänglighet till planområdet för olika färdmedel har tagits fram som underlag till förslag på kollektivtrafikåtgärder. Trafikräkningar i större korsningar tillsammans med en trafikprognos i VISUM och belastningsberäkningar i Capcal ligger till grund för förslag på åtgärder i vägnätet.

Restidskvoter nulege koll.bilAbro prognos

Förslagen i utredningen innefattar bland annat busskörfält på vissa delsträckor, förslag på två nya linjesträckningar för buss,  nya och förbättrade cykelvägar, trimningsåtgärder vid anslutningar från det nationella vägnätet, ny påfart på E6/E20 med mera.

 Atgerder trafik Trafikforslag

Detaljplanen går ut på samråd under sommaren 2018.