Category:

Asset Management syftar till att skapa förståelse för tillgångarnas värde över tid utifrån olika perspektiv, för att på så sätt få ut maximalt värde. Atkins strävar efter att stödja kunder med spårburna fordon för att maximera värdet under fordonsflottans livscykel. Med hjälp av system, processer och data skapas beslutsunderlag för kundernas investeringar och ett stöd för deras kärnverksamhet.

– Vi har varit rådgivare inom järnvägsfordonsteknik för fordonsägare, operatörer och underhållare i decennier. Enorma förväntningar på det svenska järnvägssystemet ökar behovet av struktur och samordnad metodik i förvaltningen av fordonsflottor och här vet jag att Atkins kan tillföra stort värde. Kompetens inom järnvägsteknik är en del av vårt DNA. Men, vi förvaltar också FORD – underhållsstyrningssystemet som i decennier samlat data från den svenska järnvägsflottan. De senaste tio åren har vi också vidareutvecklat avancerade digitala system för analys, visualisering och kraftfulla beslutsunderlag. Våra system förvaltar information om 17 000 tåg och godsvagnar samt 250 000 högvärdeskomponenter. Det ger oss oöverträffad förståelse och tillgång till värdefull data som hjälper våra kunder att förverkliga sina verksamhetsmål samtidigt som vi bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle, inleder Christian Schmidt, affärsområdeschef för spårburna fordon på Atkins.

Struktur över fordonsflottans behov

Med struktur menas medvetenhet om fordonsflottans behov över fordonens livscykel. Behoven varierar för olika aktörer och är styrande för vilken data som behövs. Allt från det strategiska perspektivet hos fordonsägare till viktig information vid drift och underhåll. Genom en tydlig struktur kan vi öka transparensen mellan inblandade aktörer istället för att suboptimera varje del för sig, från inköpsfas och leverans till drift/underhåll, uppgraderingar och avveckling.

– Inom Digital Services samlar vi in och förvaltar data för att sedan bearbeta den och göra den förståelig för kunden som kan analysera och grunda beslut på fakta. Många förvaltar stora värden och det finns mycket att vinna på att stärka informationsförvaltningen. Det mynnar ut i rapporter, analyser och slutligen konkreta lösningar. Det leder till att kunderna kan förvalta tillgångarna under en längre period – på ett smartare sätt, berättar Johannes Leo, Product Manager, Asset Analytics.

– Vi levererar tjänster som våra kunder kan integrera i sina processer för att på så sätt arbeta med ett mer datadrivet beslutsfattande. Genom att designa våra system med utgångspunkt i vad som är viktigt för kunderna kan vi redan vid fordonsleverans specificera vilken information som behöver samlas in och därefter förvalta informationen kring tillgångarna och se hur de olika trenderna utvecklas över tid. Utifrån det kan vi leverera underlag som är betydelsefullt när det ska beslutas om fordonet ska avvecklas eller byggas om, berättar Gustav Johansson, Practice Manager, Asset Analytics.

Relevanta KPI:er

Tillgångsförvaltningen utgår från såväl kortsiktiga som långsiktiga mål och som redan nämnts finns det många intressen och således KPI:er att ta i beaktande.

– Tack vare Asset Management kan vi identifiera vilka värden som är viktiga för kunden. Det innefattar bland annat kostnads- och tidsbesparingar. Vi avrapporterar hur värdet på kundens tillgångar upprätthålls gentemot KPI:er och anpassar tillgångarna så bra som möjligt utifrån uppsatta mål. Först då kan investeringen bli så effektiv som möjligt. Det handlar helt enkelt om att hushålla med järnvägens resurser. Det här är vårt främsta sätt att göra rejäl skillnad – för kunderna, samhället och våra anställda, avslutar Christian.