Category:

Atkins Miljögrupp i Göteborg har funnits i 1 år men våra miljökonsulter har funnits här i 5 år! Miljötjänster har ökande efterfrågan och vi är nu nio rådgivare som tillsammans har nästan 100 års erfarenhet med bakgrund hos andra konsultföretag, FoU-organisationer, miljömyndigheter, energibolag och entreprenadföretag.

miljogruppen 1 ar

Miljöutredningar är kostnadseffektiva!

Även om miljöutredningar innebär en kostnad ser våra erfarna beställare dessa som en ”försäkring” mot att inte orsaka miljöbrott. Våra beställare kan bära ett personligt miljöansvar som de inte är medvetna om.

Varför bidrar miljöutredningar till effektiva projekt?

Enligt Atkins samlade erfarenhet är det mer kostnadseffektivt att investera i miljö­utredningar i tidiga skeden än att få ovälkomna miljöproblem som dyker upp i entreprenadskedet, med efterföljande entreprenörs-ÄTOR och förseningar.

Om det skulle visa sig att miljöhänsyn behöver tas inom andra teknikområden är det en fördel om kunskap om miljöstatus inkommer så tidigt som möjligt.

Atkins miljörådgivare säkerställer att beställaren får tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav genom framtagande av handlingar och som t.ex. miljö­inventering, miljöundersökning, masshanteringsplan, MF, miljösäkring, klimatkalkyler etc. Om beställaren så önskar sköts även kontakten med myndigheter i anmälnings- och ansökningsprocesser för arbete i förorenad mark, biotopskydd, vattenverksamhet m.m.

I projekteringsskedet samarbetar våra miljörådgivare med respektive teknikområde i VA-, gatu-, bro- och järnvägsprojekt för att inarbeta relevanta miljöaspekter i handlingar, bland annat i MF.

Under produktionsskedet följs entreprenaden upp genom miljökontroll och byggmiljö­ledning.

Inför rivningar görs miljö- och materialinventeringar av PCB, asbest, kvicksilver och andra miljö- och hälsofarliga farliga ämnen som historiskt har använts och som behöver kartläggas. Miljögruppen hjälper även till med samordning av miljöutredningar som buller-, naturvärdes-, forn­lämnings- samt hydrogeo­logiska frågor.

Exempel på projekt som där Miljögruppen i Göteborg hjälp till:

  • Utveckling av Selma Lagerlöfs Torg i Göteborg
  • Svingeln, Utveckling av bytespunkt i Göteborg
  • Genomförandestudie i Biskopsgårdens industriområde i Göteborg
  • FU trimningsåtgärder Västra stambanan
  • Förlängning av mötesspår i Attarp
  • Environmental Due Diligence i olika projekt tillsammans med våra kollegor från SNC-Lavalin Infrastructure i UK.

Vad tycker beställarna?

 Miljögruppen har börjat inhämta omdömen från beställare, hittills har ett första omdöme inkommit från vår kund och kollega i UK;

” Are you satisfied with our input to the project?”

” Hi, yes is the short answer! – I was really pleased with the work from NN and MM, the reports were suitably detailed, well written and we met the programme so what more can you ask for.  NN was also very responsive to various queries which we needed a quick answer to.“

Tveka inte, leverera lyckade projekt genom att i tidigt skede kontakta Atkins och miljögruppen!

Vi hjälps åt att ge beställaren en trygg och behagligare resa genom projekten  -eftersom vi tillsammans är den bästa rådgivaren!

Miljögruppen nås enklast genom

Audrone Persson

+46 766-29 15 08

audrone.persson@atkinsglobal.com