Category:

I Mölndal utanför Göteborg pågår just nu planeringen för en omfattande exploatering i Forsåker där Atkins står för trafikutredningen.

Det forna industriområdet ska omvandlas till ett område med ca 3000 bostäder, kontor och verksamheter. Stor del av de gamla vackra industribyggnaderna kommer få fortsatt liv men med nytt innehåll.

Forsåker byggs med målsättningen att det ska bli ”en stadsdel med plats för det goda livet i en tät struktur med blandad bebyggelse och blandade funktioner”, och ambitionerna när det gäller möjligheten att leva hållbart är hög. Bland annat planeras att området ska vara självförsörjande vad det gäller el genom utnyttjande av den intilliggande forsen. Exploateringen av området blir också ett sätt att förtäta kring Mölndals innerstad och samtidigt utvidga centrum österut. I denna utredningen har vi presenterat en hållbar gatuutformning med utgångspunkt i planprogrammet, strukturplanen, framtagna trafikprognoser och tidigare utredningar för området. Utredningens omfattning framgår kortfattat av punkterna nedan.
• Trafikförslag – underlag till strukturplan – Principutformning korsningar, nya broar över järnväg och E6/E20, hållplatser samt bil- och cykelparkeringar. Konsekvensanalyser; körspår, nivåer med hänsyn till renhållning- och räddningsfordon, dagvattenhantering m.m.
• Kollektivtrafik – befintliga linjer och planerade satsningar; bl.a. kopplingar till ny Metrobuss utmed E6/E20 samt eventuell hållplats vid Mölndals bro kopplad till nya Götalandsbanan m.m.
• Kapacitetsberäkningar – korsningar, prioriterad kollektivtrafik, Forsåkersbron, anslutningar mot E6/E20.

 

170219---overgripande-trafiksystem_rensat