Category:

Runt Södra Munksjön i Jönköping pågår en intensiv stadsutveckling, här kommer en stor del av Jönköpings tillväxt ske de närmaste årtiondena. Hela området är ca 300 hektar stort och bedöms komma att innehålla 11 000 arbetsplatser och bostäder för ca 13 000 invånare.

Skeppsbron är ett av de första delområdena som kommer till genomförande, och en detaljplan är under framtagande. Atkins har fått en förfrågan från Södra Munksjön Utveckling AB att delta i ett parallellt idéuppdrag för utformning av park- och gatumark i den blivande stadsdelen. Genom uppdraget får kommunen in idéer för hur parker, naturmark, trafikytor och torg kan utformas.

Arbetet påbörjades i juli 2016 och slutredovisades i slutet av september. Deltagande från Atkins har varit landskapsarkitekterna Frida Ekfeldt och Anders Linder.

capture