Category:

För Atkins är helhetssyn en förutsättning för hållbar utveckling. Därför har vi under 2020 förstärkt vårt fokus på social hållbarhet och frågor relaterade till trygghet, jämställdhet, delaktighet, tillgänglighet och barnperspektiv.

Emma Paulsson är en av dem som börjat på Atkins under året. Emma är i grunden landskapsarkitekt och disputerade 2016 med en avhandling om jämställdhet och delaktighet i stadsplanering. Vad var det då som fick henne att intressera sig för social hållbarhet?

– Under mycket av utbildningen var planering för människor i fokus, men jag saknade kunskapen om olika målgruppers behov och hur vi når dem. Det var dessa reflektioner som så småningom ledde mig in på forskarbanan.

Emma menar att det finns ett behov av en ny typ av expertroll​​ inom samhällsplanering som säkerställer att olika målgruppers förutsättningar, erfarenheter, önskemål, värderingar och intressen synliggörs och tillåts påverka planering och utformning, till exempel när det gäller tillgänglighet och barnrättsfrågor som är lagstiftade.

Trygghet och jämställdhet

Innan Emma började på Atkins arbetade hon på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad som sakkunnig inom trygghet och jämställdhet samt med att leda olika utvecklingsprojekt inom social hållbarhet.

– För att kunna integrera och säkerställa de sociala aspekterna är det avgörande att ha med perspektiven tidigt i projekten. Det kan till exempel handla om att utgå från både mäns och kvinnors resvanor och värderingar vid utformningen av transportsystemet, berättar Emma.

När det gäller trygghet är närvaron av andra människor som vistas, passerar eller bor vid en plats viktig, liksom att platsen upplevs som omhändertagen och välkomnande. Det ska vara enkelt att läsa av och förstå sin omgivning, både under dygnets ljusa och mörka timmar.

– Att läsa av sin omgivning kan handla om att kunna uppfatta vad som händer runtomkring en, att förstå vart man ska och kunna göra vägval och att identifiera om det finns möjlighet att få hjälp av om något händer, förklarar Emma.

Tillgänglighet

Förutom Emma har Atkins under 2020 även anställt två tillgänglighetsexperter. Per Johansson och Maria Wemme har båda har spetsutbildning till sakkunnig i tillgänglighet och är certifierade enligt TIL2. Maria och Per har erfarenhet från en stor bredd av projekt: bostäder och tomtmark, publika lokaler och allmänna platser såsom idrottsanläggningar och torg samt olika typer av infrastrukturåtgärder såsom gator, gång och cykelvägar samt hållplatser.

– Fokus ligger på att platserna, stråken och byggnaderna ska uppnå en god och långsiktig tillgänglighet, och användbarhet, och samtidigt vara attraktiva för alla, förklarar Maria och Per.

Barnperspektiv

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Atkins har genom sin kombination av kompetenser inom samhällsplanering och landskap en förmåga att hantera helheten i barns vardag. Det kan till exempel handla om barns behov av röra sig i sin närmiljö på ett tryggt och trafiksäkert sätt och deras behov av lek och utevistelse.

– Många barn vistas främst nära hemmet, i skolan och på olika fritidsaktiviteter, berättar Elin Normann Bjarsell som jobbar med barnkonsekvensanalyser på Atkins. En stor del av barns aktivitet sker genom att ta sig mellan dessa målpunkter samt genom lek. Det är viktigt för barn att de har en stor rörelsefrihet och att de själva, på ett tryggt och säkert sätt, kan ta sig mellan dessa målpunkter.

Elin har tidigare har medverkat i forskningsprojekt om barns utemiljöer vid Sveriges lantbruksuniversitet samt arbetet på Boverket med att ta fram vägledning för barns utemiljöer.

– För barnen är det viktigt med plats för lek. Genom leken utvecklar de både sin fysik och sina sociala kompetenser, förklarar Elin.