På uppdrag av Höörs kommun har Atkins, inom ramen för projekteringen av exploateringsområde Åkersberg, utfört vegetationsutformning och planteringsplaner.

Det har både handlat om utformning av parkmarken inom området och bullervall längs med väg 11. Vegetationen har i huvudsak getts en naturlik utformning, medan vegetationen vid t ex lekplatserna har fått en mer trädgårdsbetonad prägel.

Uppdragets omfattning
• Utformning med stöd av gällande detaljplan
• Markmodellering
• Avvattning
• Överbyggnad och beläggningar
• Gestaltning av grönområden, bollplan och tillgänglighetsanpassade lekplatser
• Gestaltning av naturmark och vallar
• Växtval och planteringar

Akersberg bild 3 sida

Akersberg bild 2 sida

Åkersberg lekplats