Stockholms stad planerar att omvandla Ulvsunda industriområde, nära Bromma flygplats, till ny modern bostadsbebyggelse. Området används idag för bygg-, hamn- och industriverksamhet men har potential för attraktiva bostäder intill Bällstaviken.

Atkins har fått i uppdrag att bistå staden med geoteknisk kompetens genom hela projektets genomförande, från tidiga utredningar till projektering och upprättande av bygghandling samt byggstöd. Området omfattar en yta på över 10 hektar med stora geotekniska utmaningar, t ex sättningskänslig mark, föroreningar och befintliga kajer och slänter som Räddningsverket tidigare klassificerat ha låga säkerhetsnivåer mot skred. Utöver detta kommer staden behöva ta hänsyn till framtida höga vattennivåer orsakade av pågående klimatförändringar. Detta innebär geotekniskt att det sannolikt kommer behöva utföras detaljerade och noggranna utredningar för att senare kunna projektera omfattande markförstärkningsarbeten. Vårt uppdrag pågår preliminärt fram till år 2018-2019 och genomförs av våra geotekniker i Malmö och Stockholm.