Category:

Atkins projekterar moderniseringen av Lidingöbanan för ihopkoppling med Spårväg City. Målet: sammanhängande, klimatsmart och kapacitetsstark kollektivtrafik.

Modernisering

Lidingöbanan som invigdes år 1914, går idag mellan Ropsten och Gåshaga brygga. Banan är drygt 9 kilometer lång och har 14 stationer. Idag är större delen av Lidingöbanan enkelspårig med begränsad kapacitet, signalsystemet är föråldrat och kräver en uppdatering och justering för anpassning till moderniseringen. Banan är i behov av upprustning till modern spårväg med tillfredställande standard inför framtiden. Därför krävs ett helt omtag av åtgärder som nya spårvagnar, tillgänglighetsanpassade hållplatser och uppgradering av signalsystem. Tack vare att nya dubbelspårssträckor upprättas ges möjligheten att trafikera med tätare trafik under rusningstid i de mest belastade sträckningarna längs med banan. En ny spårvagnsdepå i AGA upprättas och nya vagnar tas i bruk gemensamt med Spårväg City. Lidingöbanan är planerad att kopplas ihop med Spårväg City via den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden år 2020.

Atkins uppdrag

Atkins uppdrag är att ta fram bygghandlingar för Lidingöbanan och gränssnitt mot nya spårvagnsdepån vid AGA. I helhet omfattar detta teknikområde; Mark, VA/LSO, Berg, Geoteknik, Arkitektur/Landskap, Konstbyggnad, Kanalisation, Spår, Kontaktledning, Elkraft lågspänning, Tele och Signal.

Dagens reläbaserade signalsystem byggs ut med tillhörande ATC utrustning för hela banan. Signalprojekteringen är mycket omfattande och projektets tidplan är pressad. Nio nya signalställverk, ett stort antal nya vägbomsanläggningar samt komplettering med ett axelräknarsystem som skall införas. Komplexiteten kräver bred signalkompetens och många av Atkins idag drygt 25 duktiga signalprojektörer runt om i Sverige arbetar med projektet. För att uppnå maximalt kapacitetsutnyttjande utför vi även kapacitetssimuleringar. Utrustningen ska vara av högsta kvalité och säkerhet samtidigt som vi eftersträvar att vara så kostnadseffektiva som möjligt.

Atkins uppdragsledare Irma Lindholm om projektet

”Lidingöbanan är för Atkins ett mycket viktigt projekt som har gett oss en utmaning i sitt upplägg med att leverera till en ganska ”tight” tidsplan. Vi har samtliga BEST tekniker och hela anläggningsdelen i uppdraget samt många parter att samarbeta och föra dialoger med. Lidingö stad och ledningsägare är några av dessa viktiga parter.

I vårt uppdrag åt SL är vi mycket lyhörda för att vi tillsammans skall möjliggöra att denna satsning blir en bra lösning för alla som nyttjar Lidingöbanan.

Jag känner mig stolt och glad över att få vara med och driva ett så omfattande och betydande spårvägsprojekt tillsammans med ett mycket kompetent och engagerat projektteam inom Atkins och hos vår underkonsult Grontmij som levererar Anläggningsteknikerna”.

Projektperiod

Atkins arbete med projektering av bygghandlingar för utförandeentreprenad pågår under perioden maj 2012 till juni 2013, då banan stängs av för trafik fram till december 2014.

Läs mer

Modernisering av Lidingöbanan (SL)

Spårväg City/Lidingöbanan (Lidingö stad)