Atkins har på uppdrag av Halmstad kommun, i nära samarbete med tjänstemän vid Stadsbyggnadskontoret och Tekniska kontoret, arbetat fram ett förslag till ny utformning för den centralt belägna Brogatan i Halmstad. Gatan utgör idag ett viktigt handelsstråk och trafikeras av lokalbuss.

Med shared space-konceptet som förhållningssätt har målsättningen varit att göra Brogatan mer attraktiv, tryggare, tillgängligare och mer trafiksäker.

Busshållplatsernas läge har studerats ingående och ett flertal alternativ har prövats.
Brogatan passerar norr om Stora Torg. Detta är en mycket strategisk och viktig plats i staden och hur mötet mellan Brogatan och torget sker har först studerats utifrån förenklade principer för att slutligen landa i en utformning som knyter samman torg och gata på ett sätt som bidrar till att torgets formspråk förstärks samtidigt som Brogatans uttryck tydligt lever vidare i sin sträckning.

Förutom att ta fram ett gestaltningsförslag ingick också i uppdraget att presentera en förstudie i form av en rapport.

Brogatan Halmstad bild 1 sida

Brogatan Halmstad bild 3 sida

Brogatan Halmstad bild 2 sida