Category:

Atkins Sverige AB, som del i en konsultgrupp bestående av ÅF (huvudkonsult), Rejlers och Tyréns har av Banverket fått i uppdrag att utföra detaljprojektering av Citybanans järnvägssystem. Projekteringen omfattar Citybanan delen A, Tomteoboda, och delen B, tunneln inkluderande Stockholm södra station.

Uppdraget omfattar projektering av samtliga järnvägstekniska discipliner såsom el, mark, spår, signal, tele och kanalisation. Framtagande av systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandlingar görs/har gjorts för både delen A och delen B. Dessutom ges stöd till beställaren och entreprenören under byggskedet fram till och med ibruktagande.

Citybanan Stockholm bild 1 sida

Projektets omfattning

Atkins huvudansvarsområde inom konsultgruppen är projekteringen av el för Tomteboda och för tunneldelen. Elprojekteringen omfattar bland annat:

  • Kontaktledningssystem som för tunneldelen utförs med kontaktskena och för Tomteboda som traditionellt kontaktledningssystem,
  • Kraft 22 kV inkluderande nätstationer
  • Hjälpkraft inkluderande teknikhus
  • Växelvärme
  • Belysning
  • Magnetfältsstudie
  • Riktlinjer för jordning och belysning

Uppdragets totala ordervärde uppskattas till ca 200 mSEK och beräknas pågå till 2016 med option fram till 2019.

Citybanan är en tvåspårig järnväg med två nya passagerarstationer i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan pendeltågsstationen Stockholm Södra och Tomteboda. Citybanan fördubblar spårkapaciteten genom Stockholm. En tätare och punktligare tågtrafik i Stockholm och Mälardalen blir möjlig. I och med detta gynnas även tågtrafiken i hela Sverige.

Citybanan Stockholm bild 2 sida - Copy

Bild hämtad från http://www.trafikverket.se/citybanan