På uppdrag av Trafikverket har Atkins tagit fram en vägutredning med tillhörande MKB och gestaltningsprogram för utbyggnad av en cykelled mellan Brösarp/Haväng till Vitemölla i den sydöstra delen av Skåne.

Landskapet och naturmiljön är komplex inom utredningsområdet, med stora höjdskillnader och många skyddade naturområden, bl.a. Natura 2000-områden. En av de studerade dragningarna för cykelleden går genom den skyddade och mycket värdefulla naturtypen sandstäpp. För att kunna dra en cykelled genom detta känsliga område har alternativa material till en asfaltbelagd cykelväg studerats.

Projektets omfattning:

• Vägutredning
• MKB
• Gestaltningsprogram

Cykelled BrosarpHavang-Vitemolla bild sida - Copy