Delar av dagvattennätet i Hörby är hårt belastat vid kraftiga regn. Efter återkommande översvämningar fick Atkins i uppdrag att med hjälp av datormodellering hitta kapacitetsproblemen på ledningsnätet och ta fram åtgärder.

Vi använder oss av ett modelleringsprogram som heter SWMM och är framtaget av Environmental Protection Agency, EPA, i USA. I programmet skapade vi en modell över ledningsnätet och avrinningsförhållanden utifrån uppgifter från databas och kartor tillsammans med resultatet från en inventering av hårdgjorda ytor. Efter kalibrering kan modellen användas för att simulera vad som händer i systemet vid ett visst regn. Med modellen kan man testa olika åtgärder och se vad de ger för resultat.

I Hörby har vi kunnat konstatera att redan utförda åtgärder har haft en dämpande effekt på dämningsnivåerna och vi går nu vidare med att analysera effekten av en föreslagen dagvattendamm samt att hitta fler åtgärdsförslag som kan förbättra systemet ytterligare.

Dagvattenutredning i Horby centrum bild 1 sida