Drottninghög är ett område inom Helsingborgs Stad som kommer utvecklas och förtätas de kommande 1-5 åren.

För att möjliggöra detta arbete behövs en ny lokalgata anläggas som skall fungera som en så kallas byggata under en viss tid, och sedan färdigställas med ett ytskick av asfalt och plattor. Samtidigt måste gatan projekteras för att harmonisera med stadsbilden i övrigt och uppfylla krav på säkerhet för gående och fordon samt trygghet med belysning.

Dagvatten skall i möjligaste mån tas om hand inom gatuområdet. Idag är finns det en GC-väg där den nya lokalgatan skall anläggas. Atkins har som uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör av lokalgatan. FFU:et är komplett med ritningar, mängder och övriga textdokument. I uppdraget ingår även ledningssamordning och att ta fram ett underlag för Arbetsmiljöplan.

Drottninghog Vastra I bild sida - copy