Category:

Atkins projekterar förfrågningsunderlag och bygghandlingar för ett stort järnvägsprojekt i Södertälje, på uppdrag av Trafikverket. Atkins har tidigare tagit fram projektets järnvägsplan, systemhandling och gestaltningsprogram samt kommunens detaljplan.

Centrumbanan mellan Södertälje Hamn och Södertälje Centrum är ett av landets mest trafikerade spår. Banans enkelspår är en flaskhals som påverkar järnvägens tidtabeller i hela Stockholmsregionen och Mälardalen.

Trafikverket avser att bygga ut Centrumbanan till dubbelspår och samtidigt bygga om personbangården och stationsområdet i Södertälje Hamn för att bland annat öka tillgängligheten för rörelsehindrade. Det befintliga signalställverket är gammalt och ska bytas ut mot ett modernt datorställverk. I projektet ingår byggnation av ett flertal broar, däribland en 160 meter lång järnvägsbro över Centrumbanan.Uppdraget omfattar allt från spår, el, signal och tele till mark, kanalisation, VA, miljö och geoteknik samt även gestaltning och byggnadsverk. Projektering av byggnadsverk utförs av underkonsult. Eftersom byggnationen ska utföras under pågående trafik omfattar uppdraget också projektering av etapper och provisorier.

Detta komplexa uppdrag kräver kontakt med ett stort antal aktörer på Trafikverket, SL, Södertälje kommun, m.fl. Den projekterade anläggningen präglas starkt av den utrymmesbrist som finns i området, bland annat i höjdled, där Centrumbanan går under den nya 160 meter långa järnvägsbron och i sidled, där Centrumbanan går mellan motorvägens bropelare. Dessutom bygger SL en ny pendeltågsdepå i Södertälje Hamn som ökar komplexiteten ytterligare.

Uppdraget utförs med Utökad Samverkan.

Dubbelsparsutbyggnad Sodertalje bild sida