Atkins har på uppdrag av Malmö Stad under åren 2009-2015 arbetat med gestaltning och detaljprojektering av exploateringsområde Fäladsmarken som utgör ett förtätningsprojekt i Malmös norra del.

Arbetet har lett fram till framtagande av förfrågningsunderlag till byggator och färdigställande av lokalgator, park, torgytor och en lekplats. Atkins har dessutom varit delaktiga under byggtiden och slutligen levererat relationshandlingar för den färdiga anläggningen.

faladsmarken bild 2

Lokalgatan löper genom hela bostadsområdet. Små platsbildningar bryter upp den långa gatan och skapar en variation.

faladsmarken bild 5

I anslutning till de nybyggda husen utformades små entrétorg.

faladsmarken bild 8

En ny lekplats gestaltades med Sik-Holtz fantasifullt utformade lekutrustning och ett klätternät.