Atkins Sverige AB har under 2014 på uppdrag av Trafikverket arbetat med en förenklad åtgärdsvalsstudie för väg 1148 i Nysättra, Norrtälje kommun.

Väg 1148 är smal och saknar gång- och cykelbana vilket gör att fotgängare och cyklister rör sig längs vägen utan separering från fordonstrafiken, som många gånger dessutom överskrider högsta tillåtna hastighet. Avsaknaden av gång- och cykelbana samt fordonstrafikens överskridning av högsta tillåtna hastighet leder till begränsad framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs väg 1148.

Mot bakgrund av detta initierade Trafikverket genomförandet av en förenklad åtgärdsvalsstudie. Syftet med studien var att presentera åtgärder som syftar till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs väg 1148. Arbetet har skett i enlighet med Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier.

Projektets omfattning

  • Föreslå åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen
  • Projektering
  • Grov kostnadsbedömning
  • Samlad effektbedömning (SEB)