Bergaområdet i Helsingborg har rört sig från utpräglat industriområde mot handels- och företagsområde. Den 1,2 km långa Garnisonsgatan var ledande i denna utveckling som också förändrat trafik- och rörelsemönster i området. Atkins fick i uppdrag att projektera och förnya gatans utformning för att göra den mer stadslik och trafiksäker.

Utmaningen var att lösa trafikutformningen för att tillfredsställa många olika trafikslag samt kommunens och de många olika fastighetsägarnas vitt skilda önskemål.
En viktig del i lösningen har varit Atkins roll som kommunikatör mellan kommun och fastighetsägare.

Garnisonsgatan i Helsingborg bild sida - Copy