Projektet har omfattat detaljprojektering för färdigställande av gata, planteringar och markbeläggning för Hyllie Boulevard och Arenagatan.

I projektet ingick även projektering av ny gata och cirkulationsplats som kopplar samman Pildammsvägen med Hyllie Stationstorg.

Projektet omfattade framtagning av komplett förfrågningsunderlag och bygghandling innehållande bland annat:

• Höjdsättningsplan
• Utformnings- och planteringsplan
• Trafikanordningsplan
• Ledningsplan
• Kanalisationsplan
• Normalsektioner
• Detaljer
• Mängdbeskrivning

Hyllie Boulevard bild sida - Copy