Väg E22 mellan Lund och Kristianstad byggs successivt ut till motorväg för att öka framkomligheten och sänka olycksrisken.

För sträckan Rolsberga-Fogdarp har Atkins har tagit fram en arbetsplan och förfrågningsunderlag

Arbetsplanen innefattade även gestaltningsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Utbyggnaden av sträckan innebar att alla direktutfarter stängdes och en planskild trafikplats anlades strax söder om Fogdarp. Den nya sträckningen, tillsammans med nya bullerskyddsåtgärder innebar att problem med buller för de närboende har minskat.

Efter arbete med vägplanen tog Atkins även fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av en totalentreprenad på sträckan.

Projektets omfattning:

• Projektering och utformning
• Miljökonsekvensbeskrivning
• Arbetsplan
• Gestaltningsprogram
• Bulleråtgärder
• Kostnadsberäkning
• Förfrågningsunderlag för totalentreprenad
• Ansökan om dispens från biotopskyddet
• Hantering av vattenverksamhet