Malmö Stad planerar en ombyggnad av Nobeltorget. Efter ett genomfört parallellt skissuppdrag gällande utformningen av torget  fick Atkins uppdraget att utveckla förslaget i en förprojekteringen.

Huvuddragen i förslaget var att förtydliga kopplingar, öka tillgängligheten och flödet över torget för att skapa nya mötesplatser. Längs torget skapas en spännande aktiv kant genom nivåskillnader. Kanten erbjuder sittplatser och uppmuntrar till aktivitet. Den befintliga trädraden bevaras och ny grönska i form av träd planterings- och gräsytor adderas. Torgytans mönster skapas av olika typer av asfalt och platsgjuten markbetong.

Nobeltorget, forprojektering - fordjupat skissuppdrag bild sida