Malmö Stad bjöd in Atkins Malmö samt White arkitekter och Urban Art Solution att göra skissförslag för Nobeltorget i Malmö stad.

Uppdraget omfattade gestaltning av den centrala ”torgytan” och nyplanerad superbusslinje som eventuellt kommer att bli spårvangstrafik i framtiden.

Det framtida Nobeltorget ska fungera som en målpunkt och mötesplats. Torget ska dels tillgodose de funktionella krav hållplatsen skapar men också ge förutsättningar till ett utökat stadsliv på och kring torget. Torget ska bidra till att minska de barriäreffekterna Nobelvägen, Amiralsgatan och Lantmannavägen utgör genom att vara ett stadsrum med dragningskraft och tydlighet.

Skissförslaget skulle på ett kreativt sätt lösa olika programkrav.

Förslaget skulle beakta programkraven enligt nedan:
Analys av platsen
Tydlig idé om funktionsindelning
Struktur och anpassning till ny hållplats
Tydligt gestaltningsgrepp
Idéer om användning under olika årstider
Idéer om aktiviteter kopplade till nya målpunkter
Tillgänglighet och trygghet
Idéer om rumsskapande element och avskärmning
Beakta möjligheter till återvinningsstation
Offentlig toalett

Nobeltorget, parallellt skissuppdrag bild sida - Copy