På uppdrag av Höörs kommun utförde Atkins detaljprojektering av ombyggnaden av Nya Torg i Höör.

Till grund fanns ett gestaltningsprogram, som Atkins i många delar utvecklade vidare. Ingående delar var torgytor, parkyta, lekplats, gator, trottoarer, parkeringar, planteringar o.s.v.

Tillgänglighetsfrågorna gavs stort utrymme och anpassning gjordes genomgående inom alla delar av projektet.
Geoteknik, markbyggnad, trafikteknik, belysning, dagvattenhantering, växtförslag, utrustningsförslag, fastighetsägarmöten, ledningssamordning och att framställa presentationsmaterial ingick i åtagandet.

M:2010096 Projektering av Nya Torg i Höör�6 Arbetsmaterial�5