Under 2010 arbetade Atkins fram ett förslag för omvandlingen av Nya Torg på uppdrag av Hörby kommun. Atkins har i nära samarbete med Hörby kommun ansvarat för gestaltning och projektering.

Torgytans golv består av smågatsten lagt i ett rutnätsmönster dimensionerat efter tänkta marknadsstånd på platsen. Denna yta genomkorsas av två diagonala gångstråk av granithällar, ett klassiskt tema.

Den centrala delen av torget omgärdas av blommande bergkörsbär och korstörne. Utanför dessa löper körytor och snedställda parkeringsplatser. Ytan är homogen och utformad som en ”Shared Space” vilket innebär att man får en säkrare, mer estetiskt tilltalande yta på oskyddade trafikanters villkor. Torgets sydvästra del hålls öppen och flexibel medan dess nordöstra del tydligare aktiveras, här finns bland annat en spektakulär fontänanläggning, ett stort leknät, belysningsmaster med spännande effektbelysning och konstgräsytor.

Torget invigdes under våren 2011.

Nya torg, Horby bild 1 sida