Atkins Sverige AB har tillsammans med Höganäs kommun låtit upprätta en saneringsplan för spillvattenledningsnätet inom Höganäs kommun.

Saneringsplanens syfte var att sammanställa och analysera genererade spillvattenflöden från de orter som är anslutna till kommunens reningsverk.

Saneringsplanen skall genom att sammanställa flöden från de olika orternas pumpstationer och jämföra dem med varandra och med uppmätt nederbörd skapa ett underlag för att bedöma och prioritera de olika orternas åtgärdsbehov. Vilket i förlängningen skall resultera i förslag på konkreta åtgärder för respektive ort med syfte att minska bräddningar och reducera mängden ovidkommande vatten som avleds via spillvattenledningsnätet.

För att kunna jämföra orterna inbördes har ett antal olika nyckeltal tagits fram för respektive ort.

Saneringsplan Hoganas bild sida - Copy