I samband med att järnvägssträckan förbi Skälderviken byggdes ut satte Banverket upp bullerplank längs sträckan genom samhället och byggde en ny Stödmur ut mot havet.

Bullerplanket påverkade ortsbilden och stödmuren, 200 m lång och 4 m hög, syns på långt håll från havssidan. Genom järnvägens utbyggnad har flera passager under järnvägen byggts och naturområdet kring järnvägen har påverkats av byggnationen.

Atkins fick i uppdrag att se på möjligheterna att minska bullerplankets inverkan på upplevelsen av kuststräckan i Skälderviken. Atkins tog fram förslag på hur naturområdet mellan bebyggelse och järnväg skulle kunna gestaltas utan att de befintliga värdena raderades ut och att nya kvalitéer kunde uppstå. Atkins har också tagit fram ett förslag på bullerplankets effekt kan reduceras och hur naturlandskapet varsamt kan kompletteras med växtlighet och funktioner.

Uppdraget omfattade också att ta fram koncept och förslag till konstruktion till beklädnad av den långa stödmuren längs strandpromenaden centralt i Skälderviken. Beklädnaden ska dels utgöra ett identitetsskapande tillskott, dels tona ned stödmurens storskalighet.

Atkins arbetade tillsammans med entreprenaden för byggnationen och var ute i fält både vad det gäller placering av ny vegetation och konstruktion av beklädnad.

Skalderviken gestaltning bild 2 sida - Copy

Skalderviken gestaltning bild 1 sida - Copy