Stadsparken i centrala Helsingborg inramas av smågator som skulle rustas upp med stor vikt lagd på gestaltning och materialval. Atkins fick i uppdrag av Helsingborgs stad att projektera ombyggnaden av de fem gatorna.

Projektet omfattade detaljprojektering av mark och gata samt framtagande av illustrationsmaterial. Detaljprojekteringen utfördes i nära samarbete med Helsingborgs stad med stor vikt lagd på detaljstudier och mönsterläggning i naturstensmaterial.

Projektet innefattade även projektering av belysning och olika effektbelysningsförslag. I projektet har tillgängligheten haft stor betydelse för utformningen och hur området höjdsatts samt vilket naturstensmaterial som valts.

Projektets omfattning:
• Detaljprojektering av gågator, lokalgator samt gång- och cykelbanor
• Framtagande av illustrationsmaterial
• Avvattning och dagvattenhantering

Stadsparkskvarteren bild sida