Malmö Stad planerar att bygga en ny station på kontinentalbanan i stadsdelen Rosengård. Atkins fick uppdraget att utforma och detaljprojektera den allmänna platsmarken i anslutning till stationsområdet.

Utformningen skedde i nära samarbete med Trafikverkets konsult som projekterade spårområde och perronger.

I projektet ingick följande delar:
• Nya gång- och cykelvägar
• Ny busshållsplats
• Utformning av ny vändplan
• Utformning av torgyta
• Utformning av cykelparkering
• Lösning för dagvattenhantering
• Belysning
• Växtförslag

Station Rosengard bild sida - Copy